Stanovy Dart Club Nové Zámky

ČLÁNOK I. Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je: Dart Club Nové Zámky (ďalej len „Občianske združenie“ alebo „Združenie”)

2. Sídlo združenia je: Nábrežná 4871/1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.

 

ČLÁNOK II. Právna povaha postavenie združenia

1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá ma vlastnú právnu subjektivitu.

2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK III. Ciele a úlohy združenia

1. Cieľom Združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; výchova a vzdelávanie, podpora kultúry a športu, podpora zdravia ľudí, ochrana životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho združenia je združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, záujmových, vzdelávacích, zdravotných, sociálnospoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa bude aktívne podieľať na realizácii kultúrnych, spoločenských, výchovných, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov a kurzov.

2. Činnosť Združenia sa realizuje najmä:

a) usporadúvaním prednášok, školení, seminárov, kurzov a konferencií

b) organizovaním záujmových, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí

c) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami

d) aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravia

e) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi

f) propagovaním svojej činnosti g) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov

h) materiálno – technickou podporou

i) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí, v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia.

 

ČLÁNOK IV. Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.

2. Členom združenia sa môže stať:

a) občan Slovenskej republiky, alebo

b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo

c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo

d) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, a

e) súhlasí so stanovami združenia. 3. O prijatí za člena rozhoduje členská schôdza. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.

4. Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi združenia dňom jeho registrácie.

5. Členský príspevok je dobrovoľný.

6. Členstvo zaniká:

a) vystúpením člena, alebo

b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho, alebo

c) zánikom združenia, alebo

d) vylúčením člena na základe rozhodnutia členskej schôdze, alebo

e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení za úmyselný trestný čin.

 

ČLÁNOK V. Práva a povinnosti členov združenia

1. Člen združenia má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov združenia,

b) podieľať sa na činnosti združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a návrhmi.

2. Člen združenia má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) plniť uznesenia orgánov združenia,

c) prispievať k naplneniu cieľov združenia podľa čl. III.

 

ČLÁNOK VI. Orgány združenia

1. Orgány združenia sú:

a) Členská schôdza

b) Predseda

2. Členská schôdza je najvyšší orgán združenia a skladá sa zo všetkých členov združenia. Členská schôdza sa schádza minimálne raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda.

3. Členská schôdza:

a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny

b) volí a odvoláva predsedu

c) rozhoduje o prijatí člena a jeho vylúčení zo združenia

4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda a je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

5. Predseda je najvyšší výkonný orgán združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.

6. Predseda je volení členskou schôdzou na štyri roky.

7. Predseda:

a) riadi a organizuje činnosť združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze Občianske združenie Dart Club Nové Zámky

b) zvoláva členskú schôdzu

c) schvaľuje program združenia na najbližšie obdobie

d) pripravuje návrh stanov a ich zmeny

e) poveruje členov združenia plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku

 

ČLÁNOK VII. Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda pričom je oprávnený konať a podpisovať v mene združenia samostatne.

 

ČLÁNOK VIII. Hospodárenie združenia

1. Hospodárenie združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.

2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného predsedom.

3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok združenia tvoria dary od fyzických osôb a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, príjmy z členského, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku združenia a príjmy z podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

ČLÁNOK IX. Záverečné ustanovenia

1. Pôsobnosť orgánov združenia do ustanovujúcej členskej schôdze vykonáva prípravný výbor. Prípravný výbor zabezpečí zaregistrovanie združenia a jeho stanov na Ministerstve vnútra SR a zvolanie ustanovujúcej členskej schôdze.

2. Štatutárnym orgánom združenia je do zvolenia predsedu združenia splnomocnenec prípravného výboru.

3. O zániku združenia, zlúčení s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.